Free counters!

Etický kódex

 

ETICKÉ PRAVIDLÁ
SPOLOČENSTVA ČERPACÍCH STANÍC PHM, LPG a CNG
 

Zámerom Spoločenstva čerpacích staníc PHM, LPG a CNG je vytvárať optimálne podmienky pre dynamické podnikanie v oblasti prevádzkovania a servisu čerpacích staníc PHM, LPG a CNG, investičnej a projekčnej činnosti, skladovania PHM, LPG a CNG, stavebnej činnosti, prepravy a ostatných súvisiacich činností a hájiť spoločné záujmy jeho členov. Členovia Spoločenstva čerpacích staníc PHM, LPG a CNG dbajú na vysokú úroveň poskytovaných služieb, dávajú dôraz na vybudovanie a spoľahlivosť dlhodobých vzťahov v konkurenčnom prostredí slovenského trhu.

1.  Členovia a Čestní členovia Spoločenstva čerpacích staníc PHM, LPG a CNG dôsledne dodržujú právny poriadok Slovenskej republiky.
2.  Rešpektujú platné predpisy o ochrane životného prostredia.
3.  Zaväzujú sa zabezpečiť zamestnancom zodpovedajúce pracovné podmienky z hľadiska bezpečnosti práce a chrániť pred   úrazom zákazníkov a tretie osoby.
4.  Zaručujú, že kvalita nimi predávaných výrobkov a služieb zodpovedá normám platným v SR. Ručia za akosť týchto výrobkov.
5.  Odmietajú účasť ktoréhokoľvek svojho zamestnanca a partnera na korupcii, resp. nečestných aktivitách.
6.  Žiaden z členov Spoločenstva čerpacích staníc PHM, LPG a CNG sa nebude pokúšať priamo alebo nepriamo získať zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u iného člena, za účelom získania hospodárskej výhody.
7.  Riadne plnenie uzavretých zmlúv a dohôd považujú členovia Spoločenstva čerpacích staníc PHM, LPG a CNG za zásadný predpoklad rozvoja obchodných vzťahov.
8.  Členovia si vzájomne pomáhajú pri poskytovaní informácií a riešení problémov na základe získaných skúseností.
9.  Podporujú pozitívny postoj a názory verejnosti na Spoločenstvo a pomáhajú pri rozširovaní členskej základne.
10.  Podporujú neformálne stretnutia členov na športovej, kultúrnej a spoločenskej úrovni.
 
Postup pri porušení etických pravidiel
 1.  Porušenie etických pravidiel prejednáva rozhodcovská komisia na podnet členov Spoločenstva alebo aj z podnetu tretích osôb v lehote do 30 dní od obdržania podnetu.
2.  Podľa priebehu a výsledku šetrenia vypracuje rozhodcovská komisia odporučenie pre predstavenstvo Spoločenstva čerpacích staníc PHM, LPG a CNG.
3.  Pri porušení etických pravidiel môže predstavenstvo:
-  riešiť porušenie pohovorom
-  napomenutím
-  vylúčením člena
4.  V prípade, ak etické pravidlá porušil člen, ktorý je v orgánoch Spoločenstva, nezúčastní sa tento člen rokovania.

V Bratislave, 6.5.2011